نحوه نصب Cockpit در CentOS 8 - وبلاگ VPSCheap.NET

نحوه نصب Cockpit در CentOS 8 – وبلاگ VPSCheap.NET

کابین خلبان یک ابزار مدیریت مبتنی بر وب (شبیه به Webmin) است و برای سیستم‌های CentOS و RHEL در دسترس است. به تازگی CentOS 8 و RHEL 8 با نصب کابین خلبان به طور پیش فرض آزاد می شوند. بسته آن به طور پیش فرض در مخازن بسته CentOS 8 و RHEL 8 موجود است. Cockpit یک ابزار رابط کاربری گرافیکی مبتنی بر وب است که از طریق آن مدیران سیستم می‌توانند سرورهای لینوکس خود را نظارت و مدیریت کنند، همچنین می‌تواند برای مدیریت شبکه و ذخیره‌سازی سرورها، کانتینرها، ماشین‌های مجازی و بازرسی گزارش‌های سیستم و برنامه‌ها استفاده شود.

نصب Cockpit در CentOS 8 آسان است.

1.) ابتدا باید SSH را وارد کنید یا از کنسول سریال HTML ما استفاده کنید.

2.) در خط فرمان تایپ کنید:

[root@vpscheap ~]# dnf install cockpit -y

3.) پس از نصب بسته dnf، می توانید آن را با انجام کارهای زیر فعال کنید:

{root@vpscheap ~]# systemctl start cockpit.socket
[root@vpscheap ~]# systemctl enable cockpit.socket

4.) آن را به فایروال پیش فرض باز کنید، پورت کابین خلبان معمولا 9090 خواهد بود

[root@vpscheap ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=cockpit
[root@vpscheap ~]# firewall-cmd --reload

5.) بررسی کنید که آیا کار می کند:

[root@vpscheap ~]# systemctl status cockpit
● cockpit.service - Cockpit Web Service
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cockpit.service; static; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Thu 2020-07-09 16:04:15 EDT; 1s ago
   Docs: man:cockpit-ws(8)
 Process: 17219 ExecStartPre=/usr/sbin/remotectl certificate --ensure --user=root --group=cockpit-ws --selinux-type=etc_t (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 17221 (cockpit-ws)
  CGroup: /system.slice/cockpit.service
      └─17221 /usr/libexec/cockpit-ws

اکنون که نصب و اجرا شده است، از رابط کاربری گرافیکی کابین خلبان در https:// بازدید کنید.:9090/ – جایگزین کنید با آدرس IP VPS یا سرور شما. از استفاده از این رابط کاربری گرافیکی فوق العاده لذت ببرید!

اطلاعات بیشتر در مورد پروژه Cockpit را می توانید در https://cockpit-project.org/ بیابید